NOFA7​, Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects at Stockholm University, 13-15 May, ​2019

The conference theme is:
Global and Local Tensions. Challenges for Teaching and Learning in Curriculum Subjects
Globala och lokala spänningar. Utmaningar för ämnnesdidaktik

The conference theme of Nofa7 focuses on global and local tensions which include possibilities and challenges such as immigration, multiculturalism, language debates and environmental problems. These topics concern teaching and learning in all school subjects and all levels of education, from compulsory education, to secondary and higher education.

The topics raise questions such as how do we make use of these possibilities and resources, and how do we meet these challenges and problems? What do they mean and how are they addressed in the local contexts of the various Nordic countries, both at the national and regional level? What are the implications for research?

https://www.su.se/hsd/english/research/conferences/nofa7-nordic-conference-on-teaching-and-learning-in-curriculum-subjects-1.388889

 

 

***

Ainedidaktisia tutkimuksia numero 14 ilmestynyt

Kupiainen, Sirkku, Marjanen, Jukka & Ouakrim-Soivio, Najat (2018). Ylioppilas valintojen pyörteissä. Lukio-opinnot, ylioppilastutkinto ja korkeakoulujen opiskelijavalinta. 978-952-5993-25-7 http://hdl.handle.net/10138/231687

***

Ainedidaktisia tutkimuksia -sarjassa uusi julkaisu

13. Pyry, Noora, Tainio, Liisa, Juuti, Kalle, Vasquez, Raine & Paananen, Maiju (eds.) (2017) Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School and Education. Studies in Subject Didactics 13. ISBN 978-952-5993-23-3. http://hdl.handle.net/10138/231202

***

Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 8.-9.2.2018

Tutkimuksesta luokkahuonekontekstiin

Symposiumin yhteydessä 9.2.2018 klo 11.30 Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran vuosikokous. Vuosikokouksen kutsu lähetetään seuran jäsenille sähköpostitse.

***

Kirjoittajakutsu Ainedidaktiikka-lehteen

Suomen Ainedidaktinen tutkimusseura ry. on perustamassa uutta tieteellistä aikakausilehteä nimeltä ’Ainedidaktiikka’. Ainedidaktiikka-lehdessä  julkaistaan kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavia korkeatasoisia tutkimuksia, joissa tarkastellaan eri tiedonalojen opettamista, opiskelua ja oppimista sekä tiedonalojen luonnetta kaikilla opetuksen ja kasvatuksen tasoilla. Lehti on avoin erilaisille teoreettisille näkemyksille ja metodologisille ratkaisuille. Ainedidaktiikka ymmärretään lehdessä laajasti ja monitieteisesti. Lehdessä julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä ainedidaktisia tutkimusartikkeleita. Teemanumeroita voidaan julkaista myös muilla kielillä.

Lehti ilmestyy pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen numero 1/2017 on yleisnumero, johon voi tarjota korkeatasoisia artikkeleita ainedidaktiikan alalta. Artikkelit voivat kohdistua mille tahansa ainedidaktisen tutkimuksen alalle. Artikkelit voivat olla teoreettisia tieteellisiä artikkeleita tai ne voivat perustua empiirisiin aineistoihin. Keskeistä artikkeleille on, että ne käsittelevät ainedidaktisia teemoja. Ensimmäinen numero ilmestyy keväällä 2017. Ensimmäisessä numerossa julkaistavaksi tarkoitetut artikkelit tulee jättää arvioitavaksi 15.2.2017 mennessä.

Toinen numero 2/2017 on aineenopettajakoulutukseen keskittyvä teemanumero, johon voi vuoden 2017 huhtikuun loppuun asti (30.4.2017) tarjota korkeatasoisia artikkeleita aineenopettajankoulutuksen alalta. Artikkelit voivat kohdistua eri koulussa opetettavien aineiden opettajankoulutukseen tai yleensä aineenopettajankoulutukseen. Artikkelit voivat ilmentää erilaisia ainedidaktisia tutkimustraditioita, esimerkiksi ne voivat sisältää historiallisia katsauksia, teoreettisia aineenopettajankoulutukseen liittyviä näkemyksiä tai perustua empiirisiin aineistoihin.

Lehti noudattaa ’open access’ -käytäntöjä siten, että artikkelit ovat vapaasti luettavissa lehden verkkosivustolla. Lehti ei peri julkaisemismaksuja kirjoittajilta. Lehti ilmestyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisupalvelussa. Tarkemmat ohjeet artikkelien jättämisestä arvioitaviksi verkkojulkaisupalvelun kautta ilmestyvät tammikuussa 2017. Julkaistut artikkelit saavat kansainvälisen DOI-tunnuksen. Lehdelle pyritään hankkimaan JUFO-luokitus mahdollisimman pian. Kaikki Ainedidaktiikka-lehdessä julkaistavat artikkelit ovat vertaisarvioituja, ja lehdessä noudatetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellisen julkaisemisen periaatteita. http://www.tiedekustantajat.fi/stl-files/STL-referee09.pdf .

Lehden artikkelit laaditaan noudattaen APA 6 tyyliä. Artikkelien pituus on noin 5000–7000 sanaa. Suomenkielisen tiivistelmän ja 3-5:n avainsanojen lisäksi artikkeliin liitetään myös englanninkielinen tiivistelmä. Tiivistelmien pituudet ovat noin 100 sanaa. Kirjoitusohjeet on saatavissa myös seuran kotisivulla: ainedidaktiikka.wordpress.com

Julkaisija: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura

Päätoimittajat: Dos. Kalle Juuti, Dos. Seija Kairavuori, Prof. Arto Kallioniemi

Toimituskunta on laaja-alainen ja alueellisesti kattava.

Ainedidaktiikka toimituskunta

 • Eeva Anttila, Taideyliopisto
 • Kirsti Hemmi, Åbo Akademi
 • Mirja Hiltunen, Lapin yliopisto
 • Tiina Kujala, Tampereen yliopisto
 • Eila Lindfors, Turun yliopisto
 • Juha Ojala, Oulun yliopisto
 • Päivi Palojoki, Helsingin yliopisto
 • Ilkka Ratinen, Jyväskylän yliopisto
 • Kaisu Rättyä, Itä-Suomen yliopisto
 • Eero Salmenkivi, Helsingin yliopisto
 • Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto
 • Arja Virta, Turun yliopisto
 • Eija Yli-Panula, Turun yliopisto

——–

Ilmoittaudu Ainedidaktiseen symposiumiin ja NoFaan

Kutsut Ainedidaktiseen symposiumiin (Helsinki 2017) ja NoFa6:aan (Odense 29.-31.5. 2017) on julkaistu. Katso tarkemmat tiedot Ajankohtaista-osion sivuilta Ainedidaktiset symposiumit ja studiot sekä NoFa.

———

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen vuodesta 2016 lähtien.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on kevätkokouksessaan 2016 hyväksynyt Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran uudeksi jäsenseuraksi. https://www.tsv.fi/

——-

Ansioituneet ainedidaktisten opinnäytteiden tekijät palkittiin Helsingissä 29.5.2015

Visuaalisten materiaalien hyödyntäminen suomi toisena kielenä -opetuksessa ja kansalaisuuteen kasvaminen uskonnonopetuksen näkökulmasta kiiteltyjen opinnäytteiden teemoina.

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura on myöntänyt stipendit kahdelle ansiokkaan ainedidaktisen opinnäytteen tekijälle. FM Auli Kotimäki kirjoitti Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella hyväksytyn tutkimuksensa suomi toisena kielenä -opetuksesta ja Tampereen yliopistossa kasvatustieteessä väitellyt FT Saila Poulter käsitteli tutkimuksessaan uskonnonopetuksesta.

Tutkimusseuran stipendit à 500 euroa jaettiin ensimmäistä kertaa. Palkitut opinnäytetyöt valittiin ehdokkaista, joita seuran jäsenet saivat ehdottaa vuosina 2011-2015 valmistuneista opinnäytteistä. Ehdotettujen opinnäytteiden tuli edustaa tutkimusta, joka koskee oppiaineen oppimista, opetusta, tiedon muodostusprosessia tai tiedon käyttämistä. Niissä tuli tarkastellla tiedonalan merkitystä ja soveltamista yhteiskunnassa ja kulttuurissa, niiden tuli olla oppiaineeseen liittyvää psykologista, sosiaalipsykologista, sosiologista tai historiallista tutkimusta.

Palkintolausunnoissa opinnäytteitä luonnehditaan seuraavasti:

Auli Kotimäki tarkastelee maisterintutkielmassaan visuaalisuuden roolia oppitunneilla. Tutkimuskysymykset koskevat sitä, millaisia ovat opettajan hyödyntämät visuaaliset materiaalit ja niihin liittyvät käytänteet sekä millaisia affordansseja visuaalisilla resursseilla on. Aihe on ainedidaktisen tutkimuksen näkökulmasta myös laajasti kiinnostava erityisesti menetelmällisesti. Tutkimuksen kohteena olleiden visuaalisten resursseihin liittyvien käytänteiden tutkimus avaa näkökulmia myös muiden oppiaineiden opetuksen suunnasta. Myös tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti relevantti., sillä maahanmuuttajaväestön määrä kasvaa koko ajan mutta alan pedagogiikan tutkimusta on hyvin vähän. Koulun ja opetuksen kehittämistyö tarvitsee Kotimäen tutkielman tapaisia tutkimuksia.

Salla Poulterin tutkimus on korkeatasoinen tutkimus uskonnonopetuksen merkityksestä, tehtävistä ja mahdollisuuksista postmodernin ”katsomustietoisen lukutaidon” edistäjänä. Tutkimusasetelma on erittäin kunnianhimoinen ja vaativa. Poulter on onnistuneesti yhdistänyt eri aikakausien virallisten opetussuunnitelmadokumenttien ja uskonnon didaktiikan oppikirjojen analyysin aikakauden kasvatus- ja yhteiskuntateoreettiseen keskusteluun. Moninäkökulmainen tutkimus kykenee kutomaan työnsä monista juonteista yhtenäisen, erinomaisesti kirjoitetun kertomuksen. Tuloksena on korkeatasoista uskonnondidaktista tutkimusta, joka samalla ylittää ainedidaktiikan rajat yltäen yleisemmäksi kasvatus- ja yhteiskuntafilosofiseksi puheenvuoroksi kasvatuksen, katsomuksellisuuden ja myöhäismodernin kansalaisuuden perusteista.

Opinnäytteet on luettavissa verkkojulkaisuina:

Auli Kotimäki (2013) Visuaaliset resurssit suomi toisena kielenä -oppitunneilla. Multimodaalinen näkökulma https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42199

Saila Poulter (2013) Kansalaisena maallistuneessa yhteiskunnassa. Koulun yhteiskunnallisen tehtävän tarkastelua. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/39132

Auli Kotimäki toimii tällä hetkellä suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän on mukana Eurooppalaisen nykykielten keskuksen (ECML) kansainvälisessä hankkeessa, jossa kehitetään monikielisyyttä tukevaa pedagogista materiaalia äidinkielen opettajien koulutukseen. (Yhteystiedot: Auli Kotimäki, auli.kotimaki(at)jyu.fi, 040-8054991.)

Saila Poulter toimii tällä hetkellä uskonnondidaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hänen nykyinen tutkimusintressinsä kohdistuu yhdistetyn uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opetuksen kasvatukselliseen ja yhteiskunnalliseen tehtävään. (Yhteystiedot: Saila Poulter, saila.poulter(at)Helsinki.fi, 050-3175460.)

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura on perustettu vuonna 2011.  Seura järjestää vuosittain ainedidaktisen symposiumin ja julkaisee omaa julkaisussarjaa. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran tarkoituksena on edistää ainedidaktista tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Seuran toiminnan keskiössä on ainedidaktisen tutkimuksen vahvistaminen yliopistoissa ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen.

Stipendit jaettiin NoFa5-konferenssin ”Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School and Education” yhteydessä. Kyseessä on pohjoismainen ainedidaktiikan konferenssi, joka järjestettiin ensimmäisen kerran Suomessa. Kolmipäiväisen konferenssin järjestäjinä toimivat Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Suomen ainedidaktinen tutkimusseura. Osallistujia oli lähes yli 350 tutkijaa.

Lisätietoja:

Arto Kallioniemi, tutkimusseuran puheenjohtaja, puh. 09 191 29610

Kalle Juuti, hallituksen jäsen, puh. 050 3388 549

Matti Rautiainen, hallituksen jäsen, puh. 040-8053368

Kommentit pois päältä artikkelissa

Filed under Yleinen

Comments are closed.